نمونه سوالات آزمون تیمز(سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم (TIMSS))

  Third International Mathematics and sciencel Study یکی از گسترده ترین پژوهش های

 بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA)

دونمونه سوال آزمون تیمز برای سال دوم و سوم راهنمایی از لینک زیر دریافت نمایید.

آزمون تیمز ریاضی دوم راهنمایی

آزمون تیمز ریاضی سوم راهنمایی

منبع: گروه ریاضی استان آذربایجان شرقی